Nieuws

Nieuwsbrief – oktober 2019

Bijdragen voor individueel gedupeerden en voor 5 projecten in Aalsmeer en Uithoorn

Het bestuur van de Stichting Leefomgeving Schiphol heeft in de bestuursvergadering van 27 september jl. besloten om aan 7 individueel gedupeerden hulp te bieden voor de ervaren overlast. Het gaat daarbij met name om isolatiemaatregelen.

Daarnaast is besloten om aan vijf projecten in totaal een subsidie van € 2,9 miljoen te verlenen. Deze projecten maken deel uit van de gebiedsprogramma’s Uithoorn en Aalsmeer die in januari 2018 zijn vastgesteld door het bestuur van de stichting.

Herinrichting Dorpscentrum Amstelplein in Uithoorn:

Het huidige dorpscentrum bestaat uit een gedateerd winkelcentrum met daaromheen een functioneel maar niet erg aantrekkelijke openbare ruimte. Door de omlegging van de N201 zijn er kansen ontstaan om de leefbaarheid en sociale cohesie in het dorpscentrum van Uithoorn te vergroten. Om dit te kunnen bereiken wordt niet alleen de verkeersstructuur aangepakt, maar wordt door het toevoegen van belevingsgroen, hoogwaardig straatmeubilair en kunstwerken een kwalitatieve impuls gegeven.

Het project draagt bij aan het verbeteren van de sociale cohesie in Uithoorn. Hiervoor ontvangt de gemeente voor het project een bijdrage van € 1.500.000,-

Legmeerbos in Uithoorn:

De leefomgeving in De Legmeer staat onder druk door het toenemende vliegverkeer, de komst van een tramverbinding tussen Uithoorn en Amstelveen, het autoverkeer op de N201 en het te realiseren bedrijventerrein Amstelveen Zuid. Het Buurtbeheer De Legmeer wil graag ter compensatie van de toenemende overlast het Legmeerbos realiseren. Dit is een nog te ontwikkelen groene zoom vanaf De Kwakel langs de west- en noordzijde van de wijk De Legmeer tot aan de Amstel. Het bos wordt gekenmerkt door beplantingen, waterstructuren, natuurontwikkeling, recreatieve routes en bomen. Met het project wordt de leefbaarheid verbeterd door o.a. geluiddemping door de begroeiing, luchtzuivering, stankvermindering en gebruik en beleving van recreatief groen. Het project kan een onderdeel worden van een (later te realiseren) groter groengebied.

Het Buurtbeheer De Legmeer krijgt van de stichting een subsidie van € 325.000,- voor de uitvoering van het plan.

Nieuwbouw Kinderboerderij De Olievaar in Uithoorn:

Stichting kinderboerderij De Olievaar is in 2013 ontstaan uit een Burgerinitiatief in Uithoorn. De Stichting exploiteert de kinderboerderij (onderhoud van de opstallen, verzorging van de dieren, inzet van vrijwilligers, organiseren van activiteiten) door middel van giften, donaties en schenkingen. De kinderboerderij wil haar ambities verleggen van kinderboerderij naar een dorpsboerderij die een centrale plek in de samenleving vormt. De huidige accommodatie van de kinderboerderij bestaat uit een oude portacabin die hiervoor niet voldoet. Met een nieuw te bouwen gebouw kan aan de wens van de Kinderboerderij om zich te ontwikkelen tot dorpsboerderij invulling worden gegeven. Hiermee wordt invulling gegeven aan de visie en signalen van de bezoekers/bewoners van Uithoorn. Door een nieuw gebouw, met verwarming, kunnen er ook activiteiten in de herfst en winter worden georganiseerd. Het gebouw biedt ruimte aan verschillende projecten.

Voor de realisatie van de nieuwbouw is een subsidie van € 260.000,- gegeven.

Het Groene lint in Aalsmeer:

Het Groene Lint is een bewonersinitiatief voor een groene (wandel) route door Aalsmeer die groenstructuren zoals het Hornmeerpark, het seringenpark en de beoogde groenstructuur van Greenpark Aalsmeer met elkaar verbindt. De te realiseren projecten dragen ook bij aan een verbinding tussen meerdere door de stichting gesubsidieerde projecten, zoals Waterfront, VVA terrein en het machinepark in Aalsmeer Oost. Het Groene Lint vormt daarbij de verbinding tussen verschillende wijken en inwoners in Aalsmeer.

Het bewonersinitiatief verbetert de woonomgeving door het creëren van rust en ontspanning in de openbare buitenruimte.

De stichting heeft een subsidie van € 625.000,- voor dit project verleend.

Nieuwbouw clubgebouw Atletiekvereniging Aalsmeer:

Door de Atletiekvereniging Aalsmeer, gelegen in de door vliegtuiglawaai zwaar belaste wijk Stommeer, is een verzoek gedaan voor een bijdrage aan de realisatie van een nieuw clubgebouw. De atletiekbaan is in de eerste helft van 2019 volledig gerenoveerd. De Atletiekvereniging wil in aanvulling hierop een nieuw clubgebouw dichter bij de baan realiseren. Hierdoor ontstaat ruimte voor de uitbreiding van tennisbanen voor de naastgelegen tennisvereniging. De locatie met een gerenoveerde atletiekbaan en een nieuwe kantine leent zich uitstekend voor het beoefenen van veelzijdige sport zoals atletiek, voetbal, slagbal, trefbal en andere activiteiten. Het project draagt hierdoor bij aan het verbeteren van de sociale cohesie in Aalsmeer.

Door de stichting is een bijdrage van € 190.400,- verleend voor de nieuwbouw van het clubgebouw.