Nieuws

Bijdragen voor het project Waterfront Aalsmeer en AmstelProms Uithoorn

In de bestuursvergadering van 24 mei jl. heeft het bestuur besloten om een bijdrage te verlenen aan het project: Waterfront Aalsmeer

Afbeelding

Het project ‘Waterfront’ bestaat uit de realisatie van een aantrekkelijke promenade met strand en recreatievoorzieningen aan de Westeinderplassen, passend bij de Aalsmeerse identiteit. De bestaande waterkering langs de Westeinder heeft onderhoud nodig. Met een bijdrage van de stichting aan het Waterfront is het mogelijk om, gezamenlijk met de noodzakelijke investeringen aan de waterkering, een hoogwaardige recreatieve inrichting met uitbreiding van het strand mogelijk te maken. Hierdoor versterkt het Waterfront de leefbaarheid en sociale cohesie in Aalsmeer. Voor de realisatie heeft de Stichting € 3,2 mln beschikbaar gesteld.

Daarnaast heeft het bestuur een bijdrage verleend aan het initiatief: AmstelProms
AmstelProms is een muzikaal project waarin inwoners uit Aalsmeer, Uithoorn en omgeving mee kunnen spelen en zingen in een concert waarin klassiek en pop elkaar ontmoeten.
Daarbij kunnen mensen laagdrempelig in aanraking komen met het maken van muziek.
Het concert is op 22 juni a.s. op het Evenemententerrein aan de Randhoornweg in Uithoorn.

Opening ontmoetingsruimte Waterlinie Uithoorn

20190415_163122_001

In de bestuursvergadering van januari 2019 is een subsidie verleend voor een Ontmoetingsruimte in het gezondheidscentrum Waterlinie in Uithoorn. Met deze bijdrage is de ontmoetingsruimte ingericht.

Deze ontmoetingsruimte is een werkplek voor cliënten van Ons Tweede Thuis en personen met afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast kunnen er sociaal maatschappelijke evenementen worden georganiseerd.

Op 18 maart 2019 was de feestelijke opening van deze ontmoetingsruimte. Wethouder Ria Zijlstra verrichtte de openingshandeling door onder grote belangstelling een eerste kopje koffie te zetten.

20190415_161002

Nieuwe bijdragen voor individueel gedupeerden en projecten

 

In de bestuursvergadering van 29 maart jl. heeft het bestuur besloten om een bijdrage te verlenen aan 6 individueel gedupeerden. Het gaat hierbij in hoofdzaak om isolatie van de woningen.

Tevens zijn financiële bijdragen voor 3 gemeentelijke projecten beschikbaar gesteld. Dit zijn projecten die zijn opgenomen in het gebiedsgerichte programma van de gemeente. Deze gebiedsgerichte programma’s zijn in januari 2018 door het bestuur vastgesteld. Zowel de programma’s als de projecten zijn in samenspraak met de bewoners tot stand gekomen.

Het gaat om de volgende projecten:

VVA terrein Aalsmeer: € 2,4 mln

Het project ‘Herinrichting VVA terrein’ bestaat uit de herinrichting van het terrein van de voormalige voetbalvereniging VVA in de wijk Hornmeer tot groen activiteitenpark met voorzieningen. Het park zal een plek worden in de wijk waar inwoners van Aalsmeer elkaar kunnen ontmoeten en waar zij kunnen recreëren.

De Stichting geeft een bijdrage voor de realisatie van de volgende voorzieningen:
– Hoogwaardige inrichting van de centrale vijver met een fontein en daarbij een voor voetgangers toegankelijk bloemeneiland;
– Ontmoetingsplein aan de grote centrale vijver, met daarbij mogelijkheden voor recreatie langs het water, zitgelegenheid en ruimte voor bijeenkomsten;
– Fitness- of freerunplein met speel- en recreatievoorzieningen voor jongeren;
– Recreatieweide geschikt maken als evenemententerrein door aanvullende grondwerken;
– Speelbos;
– Terrein voor hondentraining;
– Aanleg van een natuurtuin en moeras met hoge natuurwaarden.

Buurtcentrum Thamerdal Uithoorn: € 1,4 mln

Om een sociaal maatschappelijke impuls te geven aan de wijk Thamerdal heeft de gemeenteraad van Uithoorn besloten om in plaats van de bestaande voorzieningen te renoveren, een nieuw buurtcentrum te realiseren in de wijk. Het gebouw zal voor Uithoorn en de wijk een belangrijke maatschappelijke plek worden waar mensen elkaar ontmoeten.

Met het project wordt de leefbaarheid op verschillende manieren verbeterd:
– Voorziet in de behoefte van bewoners van de wijk. De bewoners hebben de behoefte aan ondersteuning en een centrale ontmoetingsplek;
– Realisatie van een compleet nieuw multifunctioneel gebouw in plaats van renovatie van het bestaande gebouw;
– Meer mogelijkheden tot multifunctioneel gebruik, met de direct naastgelegen school Het Duet ontstaat een nieuwe krachtige functie in de wijk voor educatie, ontmoeting en ondersteuning;
– Maatschappelijke organisaties kunnen inwoners beter bereiken door laagdrempelige mogelijkheden van het gebruik van de accommodatie;
– Vergroten van de duurzaamheid van het gebouw.

Sporthal en buurtcentrum Zijdelwaard Uithoorn: € 3,5 mln

Om een sociaal maatschappelijke impuls te geven aan de wijk Zijdelwaard, heeft de gemeenteraad van Uithoorn besloten een nieuwe sporthal in combinatie met een buurtcentrum te realiseren in de wijk. In deze multifunctionele accommodatie worden ruimtes gerealiseerd voor bewegingsonderwijs, breedtesport, sportscholen, verenigingen, kinderopvang en bewoners van de wijk. Het gebouw zal voor Uithoorn en de wijk een belangrijke maatschappelijke en sportieve plek worden waar mensen elkaar ontmoeten.

Met het project wordt de leefbaarheid op verschillende manieren verbeterd:
– Realisatie van een compleet nieuw multifunctioneel gebouw in plaats van renovatie van de bestaande gebouwen;
– Meer mogelijkheden tot multifunctioneel gebruik;
– Maatschappelijke organisaties kunnen inwoners beter bereiken door laagdrempelige mogelijkheden van het gebruik van de accommodatie;
– Versterken van maatschappelijke effecten zoals sociale samenhang en participatie in de wijk;
– Vergroten van de duurzaamheid van het gebouw;
– Buitenruimte wordt groener ingericht.

Voortgangsverslag per 1 januari 2019

Door de Stichting Leefomgeving Schiphol is een verslag opgesteld over de voortgang van de werkzaamheden van de stichting vanaf de start van de tweede tranche 1 november 2016 tot 1 januari jl.

In de vergadering van het bestuur van 18 januari jl is dit voortgangsverslag vastgesteld.

In het verslag wordt beschreven op welke wijze de stichting te werk gaat en welke resultaten zijn bereikt.

Voortgangsverslag 1 januari 2019

Bijdragen voor particuliere initiatieven en individueel gedupeerden

Het bestuur van de Stichting Leefomgeving Schiphol heeft op 18 januari jl. besloten om zes verzoeken door individueel gedupeerden voor isolatie toe te kennen. Vanaf 1 november 2016 zijn 81 aanvragen ingediend waarvan er 43 zijn toegekend. Het merendeel van de aanvragen komt uit Aalsmeer en Lijnden.

Naast een bijdrage aan individueel gedupeerden is besloten aan 2 projecten en 3 initiatieven van particulieren een bijdrage te geven.

Het gaat om een bijdrage aan de projecten:

 • De Hoeksteen Uithoorn
  De oude Rietveldkerk in Uithoorn wordt gerestaureerd waarna het gebouw een nieuwe bestemming krijgt. Met een bijdrage van de stichting wordt het mogelijk om de film/theaterzaal met foyer in het gebouw te herstellen. Hierdoor kan het gebouw als cultureel ontmoetingshuis fungeren in Uithoorn doordat er een laagdrempelige plek ontstaat waar samenwerken, inspireren en creëren centraal staan. Het project is een particulier initiatief dat opgenomen is in het gebiedsprogramma voor Uithoorn. Naar verwachting zullen de werkzaamheden in het derde kwartaal van dit jaar starten waarna de opening in 2020 volgt.
 • Dorpshuis Kudelstaart
  Het bestaande dorpshuis in Kudelstaart wordt met een bijdrage van de stichting gemoderniseerd en multifunctioneler gemaakt. Daarnaast wordt ook het bestaande parkeerterrein gerenoveerd. Met de modernisering blijft het dorpshuis een sociaal fundament voor nu en in de toekomst.

Daarnaast wordt uit het initiatievenfonds een bijdrage gegeven voor de volgende initiatieven:

 • Ontmoetingsruimte Waterlinie Uithoorn
  Met de bijdrage van de stichting wordt een ontmoetingsplek in het gezondheidscentrum ingericht. Deze ontmoetingsplek wordt een werkplek voor cliënten van Ons Tweede Thuis en personen met afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast kunnen er  sociaal maatschappelijke evenementen worden georganiseerd.
 • Duurzaamheidsmaatregelen ’t Middelpunt Aalsmeer
  Met de bijdrage van de stichting wordt het mogelijk om het wijkcentrum te verduurzamen zodat de bestaande activiteiten in het gebouw kunnen worden gecontinueerd en nieuwe activiteiten kunnen worden toegevoegd.
 • Cursusmateriaal de Werkschuit Aalsmeer
  Met de bijdrage van de stichting worden materialen aangeschaft om cursussen aan te bieden voor een breed publiek.

Initiatievenfonds Stichting Leefomgeving Schiphol

Het bestuur van SLS heeft besloten om voor kleine initiatieven die een positief effect hebben op de leefbaarheid in de omgeving van Schiphol een apart budget te creëren. Hier is invulling aan gegeven in de vorm van het “Initiatievenfonds SLS”.

Een dergelijk fonds sluit aan bij het beleid van de Stichting. Hierbij moet het gaan om activiteiten ter verbetering van de leefbaarheid en waarbij de sociale cohesie wordt versterkt. Dit kunnen activiteiten zijn op het gebied van onderwijs, cultuur en arbeidsmarkt die dreigen te verdwijnen of al zijn verdwenen of die voor een gemeenschap niet toegankelijk (genoeg) worden aangeboden. Gedacht kan worden aan speelmogelijkheden, lessen/cursussen in wijken/kernen, bibliobus, buurtbus, culturele activiteiten en arbeidsmarkt- en scholingsprojecten.

Een bijdrage in dit kader is in de regel niet structureel meerjarig bedoeld maar voor enkele jaren of als startsubsidie.

Het geld is beschikbaar voor alle gemeenten binnen het werkingsgebied van SLS zijnde de 20 Ke-zone. De bijdrage vanuit het fonds bedraagt maximaal € 10.000 voor een activiteit.

Voor meer informatie: Beleidsnotitie Initiatievenfonds SLS

Aanvraagformulier Initiatievenfonds

 

Lang gekoesterde wens bewoners Zwanenburg wordt werkelijkheid!

Foto Zwanenburg 19-11-18

In Zwanenburg is maandag 19 november 2018 door de bestuurders Schneiders, Rutten en Bolhoeve van de stichting Leefomgeving Schiphol, de wethouders Elzakalai en Steffens-van de Water en een aantal kinderen de eerste paal geslagen van het nieuwe dorpshuis. Dit buurthuis is een lang gekoesterde wens van veel inwoners en wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van € 8,2 miljoen van SLS.
Het dorpshuis moet het hart van Zwanenburg worden. In het gebouw worden verschillende functies zoals een bibliotheek, sporthal, bar en verschillende activiteitenruimten gerealiseerd. Het nieuwe Dorpshuis moet in 2020 klaar zijn waarna de omgeving kan worden ingericht. Naast het Dorpshuis wordt dan een ontmoetingsplein gerealiseerd.
Met de realisatie van het Dorpshuis en -plein wordt een wens, die de bewoners 10 jaar geleden hebben geuit, eindelijk werkelijkheid.

Nieuwe beschikkingen voor particuliere initiatieven

Het bestuur van de Stichting Leefomgeving Schiphol heeft in het afgelopen half jaar weer beschikkingen voor initiatieven ter verbetering van de leefbaarheid afgegeven. Het gaat om bijdragen voor:

 • Geniet aan de Amstel in Uithoorn
  Met de bijdrage van de stichting wordt een restaurant opgezet dat statushouders en werkzoekenden een kans biedt om ervaring op te doen in de horeca waardoor ze zelf een onderneming in de horeca kunnen starten.
 • Vlindertuin in Uithoorn
  Bij kinderboerderij de Olievaar wordt een vlindertuin aangelegd. Hiermee kan de biodiversiteit worden vergroot wat een positief effect heeft op het verbeteren van het milieu. Ook heeft de tuin een educatief doel.
 • Waterspeelplek in Uithoorn
  Bij kinderboerderij de Olievaar wordt een waterspeelplek voor kinderen tot 9 jaar aangelegd. Hiermee wordt een wens van de kinderen in Uithoorn gerealiseerd.
 • Verbeteren huiskamer wijkpunt Kudelstaart
  De voorzieningen in het wijkpunt worden met de bijdrage van de stichting verbeterd waardoor de ontmoetingsplek bruikbaar is voor de zowel het zorgcentrum als de omwonenden.
 • Buitenruimte Nobelhof te Kudelstaart
  De inrichting van de buitenruimte om een ontmoetingsplek te creëren en zo het wijkpunt een extra impuls te geven en de sociale cohesie te versterken.
 • Buitentafeltennistafel Kudelstaart
  Op verzoek van de jeugd uit Kudelstaart wordt een buitentafeltennistafel gerealiseerd.
 • Verbeteren veiligheid speeltoestellen kinderboerderij Aalsmeer
  Bij de speeltoestellen is een kunstharslaag aangebracht. Hiermee wordt de veiligheid verbetert.

Het gaat in alle gevallen om particuliere initiatieven.

Verbouwing De Oude Veiling gereed

Oude Veiling opening 1 jeroen

Op 15 september 2018 is na een grote verbouwing De Oude Veiling in Aalsmeer feestelijk geopend. De oude veiling is een ontmoetingsplek voor jong en oud, maar ook een plek voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Het verouderde gebouw is het afgelopen jaar duurzaam verbouwd, met daarbij onder andere een nieuwe bakkerij voor ons tweede thuis. De Stichting Leefomgeving Schiphol heeft met een subsidie van ruim € 750.000,- bijgedragen aan het toegankelijker maken van het gebouw. Dit uit zich door een nieuwe lift, die op alle verdiepingen kan stoppen. Ook zijn enkele wanden doorgebroken waardoor het gebouw transparanter is geworden en het multifunctioneel gebruik toeneemt. Daarnaast is de subsidie gebruikt voor het nemen van duurzaamheidsmaatregelen waardoor de gebruikerslasten omlaag kunnen.

Met de opening van de Oude veiling heeft de gemeente Aalsmeer een totaal vernieuwd en duurzaam multifunctioneel gebouw waar een plek is voor alle inwoners van Aalsmeer en waar een groot aantal organisaties gaat samenwerken

Opening De Werkschuit

20180929_120453

De nieuw locatie van De Werkschuit is op 29 september 2018 feestelijk geopend. Stichting de Werkschuit organiseert al bijna 50 jaar creatieve activiteiten voor jong en oud (o.a. tekenen, schilderen, boetseren met klei, edelsmeden en fotografie).

In eerste instantie zou De Werkschuit op de nieuwe locatie één lokaal kunnen betrekken. Met een bijdrage van de Stichting Leefomgeving Schiphol is het mogelijk om een tweede creatief lokaal te realiseren. Hierdoor kan De Werkschuit de inwoners van Aalsmeer meer activiteiten en een breder aanbod aanbieden. Hiermee draagt De Werkschuit bij aan het verbeteren van de sociale cohesie in Aalsmeer.