Nieuws

Artikel Witte Weekblad Aalsmeer – 4 juli 2019 – Eric Hoenson

Meer dan doekje voor het bloeden Stichting Leefomgeving Schiphol

Stichting Leefomgeving Schiphol biedt nog minimaal één jaar subsidie voor particuliere initiatieven die duurzaam de leefbaarheid in de regio verbeteren, en helpt gedupeerden die nergens anders kunnen aankloppen. ‘Een prima initiatief’ zegt de een, ‘een doekje voor het bloeden’, vindt de ander.

Stichting Leefomgeving Schiphol is in december 2008 opgericht door de provincie Noord-Holland en de Luchthaven Schiphol, en wordt vanaf 2009 mede gefinancierd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Sindsdien is er door de drie organisaties 60 miljoen euro beschikbaar gesteld. Het richt zich op particulieren die aantoonbaar zware hinder ondervinden van vliegtuigen, én op maatschappelijke projecten en initiatieven die de leefbaarheid op peil houden. Directeur van de Stichting Joost Wagemakers legt de achterliggende gedachte uit: “In sommige gebieden in de omgeving van Schiphol is sprake van een onevenredig zware belasting vanwege het vliegverkeer. Denk aan de toenemende geluidshinder en beperkingen in ruimtelijke ontwikkelingen vanwege de aanwezigheid van de luchthaven. Het voorzieningenniveau in deze gebieden kan afnemen en dat kan een negatief effect hebben op de samenleving waardoor bijvoorbeeld jongeren wegtrekken. De Stichting Leefomgeving Schiphol wil de leefbaarheid in stand houden of verbeteren door de uitvoering van een drietal programma’s: Programma individueel gedupeerden, Gebiedsgerichte leefbaarheidsprogramma’s, Programma Initiatievenfonds.

GEBIEDSGERICHTE PROGRAMMA’S EN PROJECTEN

In de regio Schiphol zijn subsidies voor de volgende projecten gehonoreerd. Aalsmeer: De Oude Veiling; Herinrichting terrein Voetbalvereniging Aalsmeer; Dorpshuis Kudelstaart; Waterfront; De werkschuit en Kinderboerderij Boerenvreugd. Uithoorn: Herinrichting Iepenlaan; Multifunctionele Accommodatie (MFA) de Scheg; MFA Thamerdal; Cultuurpodium de Hoeksteen. Haarlemmermeer: Verbeteren toegankelijkheid station Halfweg- Zwanenburg; Dorpshuis en dorpsplein Zwanenburg. In totaal zijn in de omgeving van Schiphol 26 projecten geholpen. Slechts zelden wordt er een project afgewezen, wel soms aangepast om beter binnen de doelstelling en bestemmingsreglement van de stichting te passen. “Als projecten geen zichtbare maatschappelijke plus hebben, als er onvoldoende draagvlak is voor een project, of als er geen sprake is van cofinanciering, kunnen wij het project afwijzen,” verduidelijkt een van de programmamanagers Alexander Smal.

PROGRAMMA INDIVIDUEEL GEDUPEERDEN

Overigens kunnen ook particulieren aankloppen bij de stichting. Wagemakers: “We richten ons bijvoorbeeld op mensen die naar de geest van de wet wel geholpen zouden moeten worden, maar volgens de letter daar geen recht op hebben. Die dus tussen wal en schip vallen. Als ze binnen doelstelling en reglement van de stichting vallen, gaan we met hen in gesprek over mogelijke oplossingen. Dan kun je denken aan isolatie om het geluid te weren, of om het herstellen van schade aan bijvoorbeeld dakpannen, veroorzaakt door vliegtuigen. In een enkel geval wordt iemand uitgekocht.”

INITIATIEVENFONDS

Het gaat hierbij om kleinere activiteiten of projecten die ook zichtbaar bijdragen aan het bevorderen van de leefbaarheid in de Schipholregio en waarbij sprake is van een duidelijke meerwaarde voor de omgeving, een zichtbare maatschappelijke plus. Ze moeten tot stand zijn gekomen in samenwerking met de bewoners. Het initiatievenfonds is bedoeld voor particuliere initiatieven, per initiatief is maximaal 10.000 euro per aanvraag mogelijk. Voorbeelden zijn speelmogelijkheden, lessen/cursussen in wijken/kernen, bibliobus, buurtbus, culturele activiteiten en arbeidsmarkt- en scholingsprojecten. Alleen initiatieven zonder winstoogmerk komen in aanmerking voor subsidie.

BUURTHUIS

Een voorbeeld van een traject van het initiatievenfonds is het project verduurzaming buurthuis het Middelpunt in Aalsmeer. In 2016 werd bekend, dat er middels de Stichting SLS geld beschikbaar kwam voor de verbetering van de leefbaarheid in Aalsmeer. Het overleg van de gezamenlijke ouderenbonden besloot hierop zich sterk te maken voor het Middelpunt in Aalsmeer Oost met als doel versterking van het ouderenwerk in Oost. Op een bijeenkomst in de Oude Veiling in februari 2017 presenteerden allerlei groepen uit de samenleving hun plannen indien zij subsidie zouden ontvangen van de SLS. “Aanvankelijk vonden onze plannen geen gehoor, maar na aanpassing hiervan, na overleg met een vertegenwoordiger van de SLS, kwamen wij uit om het gebouw het Middelpunt te verduurzamen door middel van zonnepanelen. Hiermee kan de energierekening omlaag en blijft er meer geld over voor de activiteiten zoals die hier plaatsvinden. Dit zijn bijvoorbeeld meer bewegen, ouderensoos, sjoelen/kaarten en een keer per maand een lunch. Kortom de subsidie van 10.000 euro van de SLS voor zonnepanelen heeft een nieuwe impuls gegeven aan de leefbaarheid in Oost.”

REACTIES

De Stichting heeft een onafhankelijk bestuur dat aan de hand van doelstelling en Bestemmingsreglement tot een objectief en uitlegbaar oordeel komt over het al dan niet toekennen van subsidie voor individueel gedupeerden, voor gebiedsgerichte projecten en voor het initiatievenfonds. Wagemakers: “Natuurlijk krijgen wij wel eens kritiek. Niet alleen van partijen waarvan de aanvraag is afgewezen, ook van bewoners die het fonds omschrijven als niet meer dan een doekje voor het bloeden. Daarbij zeggen wij altijd dat wij niet gaan over het aantal vliegtuigbewegingen en hoe er gevlogen wordt, maar dat we er zijn om de leefbaarheid in zwaar belaste gebieden op de grond te verbeteren. We krijgen overigens vooral positieve reacties in de gebieden waar wij actief zijn.”

AANVRAGEN

Stichting Leefomgeving Schiphol biedt nog tot eind 2020 de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor kleinere particuliere initiatieven die duurzaam de leefbaarheid in de Schipholregio verbeteren. Meer informatie over de subsidie en de voorwaarden is te vinden op de website leefomgevingschiphol.nl/initiatievenfonds. Daar staat ook een aanvraagformulier op. De stichting is telefonisch bereikbaar op 020-4056100 (dinsdag t/m donderdag 10.00 – 17.00 uur).

Bijdragen uit het Initiatievenfonds voor 4 particuliere initiatieven

Bijdragen uit het Initiatievenfonds voor 4 particuliere initiatieven

De stichting heeft voor kleine initiatieven die een positief effect hebben op de leefbaarheid in de omgeving van Schiphol een apart budget gecreëerd. Hier is invulling aan gegeven in de vorm van het “Initiatievenfonds SLS”. Het geld is beschikbaar voor alle gemeenten binnen het werkingsgebied van de stichting zijnde de 20 Ke-zone. De bijdrage vanuit het fonds bedraagt maximaal € 10.000 voor een activiteit.

In juni jl. heeft het bestuur besloten aan de volgende initiatieven een bijdrage te verlenen:

 • Vervanging speeltoestel Speeltuin Zwanenburg

Met een financiële bijdrage kan het centrale speeltoestel van de speeltuinvereniging worden vervangen.  Het speelfort in de speeltuin is een belangrijk onderdeel van de speelbeleving en een motivatie voor de kinderen om de speeltuin te bezoeken. De speeltuin stimuleert kinderen om meer te bewegen en om meer buiten te zijn. Daarnaast kunnen ouders met elkaar in contact komen. Nieuwkomers maken via de kinderen contact waarmee de integratie wordt bevorderd.

Foto: Speeltuinvereniging Zwanenburg
 • Nederlands leren met plezier

Dit project maakt het voor niet Nederlandse inwoners mogelijk om op een niet schoolse, laagdrempelige manier Nederlands te leren. Het gaat daarbij om o.a. film/documentaires, muziek, taalspelletjes, tv-kijken. Met de bijdrage van de stichting worden materialen aangeschaft voor de activiteiten.

 • Verenigings Opslagloods Leimuiden

Door de stichting Verenigings Opslagloods Leimuiden is gevraagd om een bijdrage voor de realisatie van een gezamenlijke opslagloods. In deze loods kunnen de deelnemende non-profit organisaties hun bezittingen goed, droog en veilig opslaan zodat er continuïteit is in het gebruik van eigen middelen t.b.v. het organiseren van activiteiten t.b.v. de gehele Leimuidse bevolking.

Foto: Oranje Comité Leimuiden
 • Aanleg minibaan tennispark Leimuiden

De aanleg van een minibaan op het tennispark is onderdeel van de uitbreiding van het tennispark. De aanleg van deze baan voor de jeugd heeft een positief effect op de leefbaarheid van en sociale cohesie in Leimuiden doordat de jeugd binnen het dorp zich sportief kan uitleven, gezond kan bewegen en zich beter sociaal kan ontwikkelen.

AmstelProms groot succes!

Foto: AmstelProms

Op 22 juni jl. was het evenement AmstelProms in Uithoorn. AmstelProms is een muzikaal project waarin inwoners uit Aalsmeer, Uithoorn en omgeving mee kunnen spelen en zingen in een concert waarin klassiek en pop elkaar ontmoeten. Mensen kunnen laagdrempelig in aanraking komen met het maken van muziek. De Stichting Leefomgeving Schiphol was 1 van de platina sponsoren van dit evenement. De subsidie is gefinancierd vanuit het initiatievenfonds dat de stichting heeft voor (kleine) particuliere initiatieven om de leefbaarheid en sociale cohesie te verbeteren in de Schipholregio.

Het evenement was een groot succes getuige het verslag in de Nieuwe Meerbode Ronde Venen!

Bijdragen voor het project Waterfront Aalsmeer en AmstelProms Uithoorn

In de bestuursvergadering van 24 mei jl. heeft het bestuur besloten om een bijdrage te verlenen aan het project: Waterfront Aalsmeer

Afbeelding

Het project ‘Waterfront’ bestaat uit de realisatie van een aantrekkelijke promenade met strand en recreatievoorzieningen aan de Westeinderplassen, passend bij de Aalsmeerse identiteit. De bestaande waterkering langs de Westeinder heeft onderhoud nodig. Met een bijdrage van de stichting aan het Waterfront is het mogelijk om, gezamenlijk met de noodzakelijke investeringen aan de waterkering, een hoogwaardige recreatieve inrichting met uitbreiding van het strand mogelijk te maken. Hierdoor versterkt het Waterfront de leefbaarheid en sociale cohesie in Aalsmeer. Voor de realisatie heeft de Stichting € 3,2 mln beschikbaar gesteld.

Daarnaast heeft het bestuur een bijdrage verleend aan het initiatief: AmstelProms
AmstelProms is een muzikaal project waarin inwoners uit Aalsmeer, Uithoorn en omgeving mee kunnen spelen en zingen in een concert waarin klassiek en pop elkaar ontmoeten.
Daarbij kunnen mensen laagdrempelig in aanraking komen met het maken van muziek.
Het concert is op 22 juni a.s. op het Evenemententerrein aan de Randhoornweg in Uithoorn.

Opening ontmoetingsruimte Waterlinie Uithoorn

20190415_163122_001

In de bestuursvergadering van januari 2019 is een subsidie verleend voor een Ontmoetingsruimte in het gezondheidscentrum Waterlinie in Uithoorn. Met deze bijdrage is de ontmoetingsruimte ingericht.

Deze ontmoetingsruimte is een werkplek voor cliënten van Ons Tweede Thuis en personen met afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast kunnen er sociaal maatschappelijke evenementen worden georganiseerd.

Op 18 maart 2019 was de feestelijke opening van deze ontmoetingsruimte. Wethouder Ria Zijlstra verrichtte de openingshandeling door onder grote belangstelling een eerste kopje koffie te zetten.

20190415_161002

Nieuwe bijdragen voor individueel gedupeerden en projecten

 

In de bestuursvergadering van 29 maart jl. heeft het bestuur besloten om een bijdrage te verlenen aan 6 individueel gedupeerden. Het gaat hierbij in hoofdzaak om isolatie van de woningen.

Tevens zijn financiële bijdragen voor 3 gemeentelijke projecten beschikbaar gesteld. Dit zijn projecten die zijn opgenomen in het gebiedsgerichte programma van de gemeente. Deze gebiedsgerichte programma’s zijn in januari 2018 door het bestuur vastgesteld. Zowel de programma’s als de projecten zijn in samenspraak met de bewoners tot stand gekomen.

Het gaat om de volgende projecten:

VVA terrein Aalsmeer: € 2,4 mln

Het project ‘Herinrichting VVA terrein’ bestaat uit de herinrichting van het terrein van de voormalige voetbalvereniging VVA in de wijk Hornmeer tot groen activiteitenpark met voorzieningen. Het park zal een plek worden in de wijk waar inwoners van Aalsmeer elkaar kunnen ontmoeten en waar zij kunnen recreëren.

De Stichting geeft een bijdrage voor de realisatie van de volgende voorzieningen:
– Hoogwaardige inrichting van de centrale vijver met een fontein en daarbij een voor voetgangers toegankelijk bloemeneiland;
– Ontmoetingsplein aan de grote centrale vijver, met daarbij mogelijkheden voor recreatie langs het water, zitgelegenheid en ruimte voor bijeenkomsten;
– Fitness- of freerunplein met speel- en recreatievoorzieningen voor jongeren;
– Recreatieweide geschikt maken als evenemententerrein door aanvullende grondwerken;
– Speelbos;
– Terrein voor hondentraining;
– Aanleg van een natuurtuin en moeras met hoge natuurwaarden.

Buurtcentrum Thamerdal Uithoorn: € 1,4 mln

Om een sociaal maatschappelijke impuls te geven aan de wijk Thamerdal heeft de gemeenteraad van Uithoorn besloten om in plaats van de bestaande voorzieningen te renoveren, een nieuw buurtcentrum te realiseren in de wijk. Het gebouw zal voor Uithoorn en de wijk een belangrijke maatschappelijke plek worden waar mensen elkaar ontmoeten.

Met het project wordt de leefbaarheid op verschillende manieren verbeterd:
– Voorziet in de behoefte van bewoners van de wijk. De bewoners hebben de behoefte aan ondersteuning en een centrale ontmoetingsplek;
– Realisatie van een compleet nieuw multifunctioneel gebouw in plaats van renovatie van het bestaande gebouw;
– Meer mogelijkheden tot multifunctioneel gebruik, met de direct naastgelegen school Het Duet ontstaat een nieuwe krachtige functie in de wijk voor educatie, ontmoeting en ondersteuning;
– Maatschappelijke organisaties kunnen inwoners beter bereiken door laagdrempelige mogelijkheden van het gebruik van de accommodatie;
– Vergroten van de duurzaamheid van het gebouw.

Sporthal en buurtcentrum Zijdelwaard Uithoorn: € 3,5 mln

Om een sociaal maatschappelijke impuls te geven aan de wijk Zijdelwaard, heeft de gemeenteraad van Uithoorn besloten een nieuwe sporthal in combinatie met een buurtcentrum te realiseren in de wijk. In deze multifunctionele accommodatie worden ruimtes gerealiseerd voor bewegingsonderwijs, breedtesport, sportscholen, verenigingen, kinderopvang en bewoners van de wijk. Het gebouw zal voor Uithoorn en de wijk een belangrijke maatschappelijke en sportieve plek worden waar mensen elkaar ontmoeten.

Met het project wordt de leefbaarheid op verschillende manieren verbeterd:
– Realisatie van een compleet nieuw multifunctioneel gebouw in plaats van renovatie van de bestaande gebouwen;
– Meer mogelijkheden tot multifunctioneel gebruik;
– Maatschappelijke organisaties kunnen inwoners beter bereiken door laagdrempelige mogelijkheden van het gebruik van de accommodatie;
– Versterken van maatschappelijke effecten zoals sociale samenhang en participatie in de wijk;
– Vergroten van de duurzaamheid van het gebouw;
– Buitenruimte wordt groener ingericht.

Voortgangsverslag per 1 januari 2019

Door de Stichting Leefomgeving Schiphol is een verslag opgesteld over de voortgang van de werkzaamheden van de stichting vanaf de start van de tweede tranche 1 november 2016 tot 1 januari jl.

In de vergadering van het bestuur van 18 januari jl is dit voortgangsverslag vastgesteld.

In het verslag wordt beschreven op welke wijze de stichting te werk gaat en welke resultaten zijn bereikt.

Voortgangsverslag 1 januari 2019

Bijdragen voor particuliere initiatieven en individueel gedupeerden

Het bestuur van de Stichting Leefomgeving Schiphol heeft op 18 januari jl. besloten om zes verzoeken door individueel gedupeerden voor isolatie toe te kennen. Vanaf 1 november 2016 zijn 81 aanvragen ingediend waarvan er 43 zijn toegekend. Het merendeel van de aanvragen komt uit Aalsmeer en Lijnden.

Naast een bijdrage aan individueel gedupeerden is besloten aan 2 projecten en 3 initiatieven van particulieren een bijdrage te geven.

Het gaat om een bijdrage aan de projecten:

 • De Hoeksteen Uithoorn
  De oude Rietveldkerk in Uithoorn wordt gerestaureerd waarna het gebouw een nieuwe bestemming krijgt. Met een bijdrage van de stichting wordt het mogelijk om de film/theaterzaal met foyer in het gebouw te herstellen. Hierdoor kan het gebouw als cultureel ontmoetingshuis fungeren in Uithoorn doordat er een laagdrempelige plek ontstaat waar samenwerken, inspireren en creëren centraal staan. Het project is een particulier initiatief dat opgenomen is in het gebiedsprogramma voor Uithoorn. Naar verwachting zullen de werkzaamheden in het derde kwartaal van dit jaar starten waarna de opening in 2020 volgt.
 • Dorpshuis Kudelstaart
  Het bestaande dorpshuis in Kudelstaart wordt met een bijdrage van de stichting gemoderniseerd en multifunctioneler gemaakt. Daarnaast wordt ook het bestaande parkeerterrein gerenoveerd. Met de modernisering blijft het dorpshuis een sociaal fundament voor nu en in de toekomst.

Daarnaast wordt uit het initiatievenfonds een bijdrage gegeven voor de volgende initiatieven:

 • Ontmoetingsruimte Waterlinie Uithoorn
  Met de bijdrage van de stichting wordt een ontmoetingsplek in het gezondheidscentrum ingericht. Deze ontmoetingsplek wordt een werkplek voor cliënten van Ons Tweede Thuis en personen met afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast kunnen er  sociaal maatschappelijke evenementen worden georganiseerd.
 • Duurzaamheidsmaatregelen ’t Middelpunt Aalsmeer
  Met de bijdrage van de stichting wordt het mogelijk om het wijkcentrum te verduurzamen zodat de bestaande activiteiten in het gebouw kunnen worden gecontinueerd en nieuwe activiteiten kunnen worden toegevoegd.
 • Cursusmateriaal de Werkschuit Aalsmeer
  Met de bijdrage van de stichting worden materialen aangeschaft om cursussen aan te bieden voor een breed publiek.

Initiatievenfonds Stichting Leefomgeving Schiphol

Het bestuur van SLS heeft besloten om voor kleine initiatieven die een positief effect hebben op de leefbaarheid in de omgeving van Schiphol een apart budget te creëren. Hier is invulling aan gegeven in de vorm van het “Initiatievenfonds SLS”.

Een dergelijk fonds sluit aan bij het beleid van de Stichting. Hierbij moet het gaan om activiteiten ter verbetering van de leefbaarheid en waarbij de sociale cohesie wordt versterkt. Dit kunnen activiteiten zijn op het gebied van onderwijs, cultuur en arbeidsmarkt die dreigen te verdwijnen of al zijn verdwenen of die voor een gemeenschap niet toegankelijk (genoeg) worden aangeboden. Gedacht kan worden aan speelmogelijkheden, lessen/cursussen in wijken/kernen, bibliobus, buurtbus, culturele activiteiten en arbeidsmarkt- en scholingsprojecten.

Een bijdrage in dit kader is in de regel niet structureel meerjarig bedoeld maar voor enkele jaren of als startsubsidie.

Het geld is beschikbaar voor alle gemeenten binnen het werkingsgebied van SLS zijnde de 20 Ke-zone. De bijdrage vanuit het fonds bedraagt maximaal € 10.000 voor een activiteit.

Voor meer informatie: Beleidsnotitie Initiatievenfonds SLS

Aanvraagformulier Initiatievenfonds

 

Lang gekoesterde wens bewoners Zwanenburg wordt werkelijkheid!

Foto Zwanenburg 19-11-18

In Zwanenburg is maandag 19 november 2018 door de bestuurders Schneiders, Rutten en Bolhoeve van de stichting Leefomgeving Schiphol, de wethouders Elzakalai en Steffens-van de Water en een aantal kinderen de eerste paal geslagen van het nieuwe dorpshuis. Dit buurthuis is een lang gekoesterde wens van veel inwoners en wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van € 8,2 miljoen van SLS.
Het dorpshuis moet het hart van Zwanenburg worden. In het gebouw worden verschillende functies zoals een bibliotheek, sporthal, bar en verschillende activiteitenruimten gerealiseerd. Het nieuwe Dorpshuis moet in 2020 klaar zijn waarna de omgeving kan worden ingericht. Naast het Dorpshuis wordt dan een ontmoetingsplein gerealiseerd.
Met de realisatie van het Dorpshuis en -plein wordt een wens, die de bewoners 10 jaar geleden hebben geuit, eindelijk werkelijkheid.