Diensten en projecten

Wat doet Stichting Leefomgeving Schiphol?

Doel van de stichting is het bevorderen van de kwaliteit van de woon- werk- en leefomgeving in de Schipholregio, alles in de ruimste zin van het woord.

De missie van de stichting is om samen met bewoners en gemeenten een leefbare woonomgeving binnen de Schipholregio te creëren.

De Stichting is belast met het toetsen, nader afwegen, beoordelen en prioriteren van aanvragen voor het verlenen van steun voor gebiedsgerichte projecten en voor het geven van steun aan individuele gedupeerden en het herstellen van Vortex-schade. De regels en beoordelingscriteria voor het indienen van een aanvraag voor een uitkering zijn vastgelegd in een bestemmingsreglement waarvoor ook een toelichting is geschreven.

DE STICHTING VOERT DRIE PROGRAMMA’S UIT

header-afbeelding-4

Programma Gebiedsgerichte projecten

Omgevingsprojecten die bijdragen aan de verbetering van de leefbaarheid in een bepaald gebied. Daaronder vallen zowel grote ruimtelijke projecten als projecten/activiteiten in het kader van sociale cohesie.

Het gaat om de gebieden nabij de start- en landingsbanen, zie de notitie selectie gebieden.

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage moeten projecten samen met de bewoners van het gebied zijn vorm gegeven. Het kan gaan om gemeentelijke initiatieven voor omgevingsprojecten en initiatieven in het kader van sociale cohesie van derden.

Per gemeente en/of kern wordt door de stichting samen met bewoners, andere stakeholders en gemeente een programma opgesteld. Dit programma beschrijft de maatschappelijke plus die mogelijk voor een bijdrage in subsidie in aanmerking komt, zie draaiboek gebiedsgerichte projecten.

Naast de programma’s is er een apart budget voor kleine initiatieven die een positief effect hebben op de leefbaarheid in de omgeving van Schiphol het “Initiatievenfonds SLS”.  Het geld is beschikbaar voor alle gemeenten binnen het werkingsgebied van SLS zijnde de 20 Ke-zone. De bijdrage vanuit het fonds bedraagt maximaal € 10.000 voor een activiteit. Voor meer informatie: zie Notitie Initiatievenfonds en het Aanvraagformulier Initiatievenfonds.

individueel-isolatieprojectimg_6504

Programma Individuele maatregelen

Situaties van bewoners en bedrijven met woonfunctie die vlakbij de luchthaven wonen of gevestigd zijn en die naar de geest van de wet wel maar naar de letter van de wet niet in aanmerking komen voor wettelijke compensatie en die als schrijnend – er is sprake van een feitelijk onleefbare dan wel onwerkbare situatie – kunnen worden aangemerkt (hierna te noemen: individueel gedupeerden). Aanvragen kunnen worden ingediend per 1 november 2016. Zie hiervoor ook het Aanvraagformulier en het Draaiboek individueel gedupeerden.

vortex-vastzetten-dakpannen

Programma herstel Vortex-schade

Vanwege windturbulentie door overvliegende vliegtuigen raken daken van huizen soms beschadigd. Dit wordt direct hersteld met financiering door de Stichting.

Lees meer

Wat doen we niet?

De Stichting neemt geen aanvragen voor het aanbrengen van collectieve isolatiemaatregelen in behandeling. Ook neemt de Stichting geen aanvragen in behandeling waarin wordt verzocht om planschade en/of nadeelcompensatie. De stichting draagt er zorg voor dat de aanvragen voor deze maatregelen ter beoordeling worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde instantie: Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M).

We nemen geen klachten over vliegverkeer in behandeling: Hiervoor verwijzen wij u naar het Bewonersaanspreekpunt Schiphol.

Wij zijn geen overlegplatform met betrekking tot de luchtzijdige ontwikkeling van Schiphol in relatie tot hinder. Voor informatie hierover verwijzen wij u naar de Omgevingsraad Schiphol (ORS).