Categorie: Nieuws

Realisatie van projecten gaat voortvarend

De afgelopen maanden is gestart met een aantal projecten die worden gesubsidieerd door de SLS.

Op 27 juli jl. is het project Thamerdal in Uithoorn van start gegaan. In plaats van de bestaande voorzieningen te renoveren is besloten, een nieuw buurtcentrum te realiseren in de wijk. Het gebouw zal voor Uithoorn en de wijk een belangrijke maatschappelijke plek worden waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Met het project wordt de leefbaarheid op verschillende manieren verbeterd:

 • Voor de bewoners van de wijk wordt een centrale ontmoetingsplek gerealiseerd. De bewoners hebben aangegeven dat hier behoefte aan is;
 • Het gebouw biedt meer mogelijkheden tot multifunctioneel gebruik.
 • Met de direct naastgelegen school Het Duet ontstaat een nieuwe krachtige functie in de wijk voor educatie, ontmoeting en ondersteuning;
 • Maatschappelijke organisaties kunnen inwoners beter bereiken door laagdrempelige mogelijkheden van het gebruik van de accommodatie;
 • Vergroten van de duurzaamheid van het gebouw.

Op 27 juli jl. is het project Thamerdal in Uithoorn van start gegaan. In plaats van de bestaande voorzieningen te renoveren is besloten, een nieuw buurtcentrum te realiseren in de wijk. Het gebouw zal voor Uithoorn en de wijk een belangrijke maatschappelijke plek worden waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Met het project wordt de leefbaarheid op verschillende manieren verbeterd:

 • Voor de bewoners van de wijk wordt een centrale ontmoetingsplek gerealiseerd. De bewoners hebben aangegeven dat hier behoefte aan is;
 • Het gebouw biedt meer mogelijkheden tot multifunctioneel gebruik.
 • Met de direct naastgelegen school Het Duet ontstaat een nieuwe krachtige functie in de wijk voor educatie, ontmoeting en ondersteuning;
 • Maatschappelijke organisaties kunnen inwoners beter bereiken door laagdrempelige mogelijkheden van het gebruik van de accommodatie;
 • Vergroten van de duurzaamheid van het gebouw.

De subsidie van SLS voor dit project bedraagt € 1,4 miljoen

Op 23 september is het startschot gegeven voor de bouw van een nieuwe accommodatie op Kinderboerderij de Olievaar in Uithoorn. Met het nieuwe gebouw wordt aan de wens van de Kinderboerderij om zich te ontwikkelen tot dorpsboerderij invulling gegeven. In het gebouw kunnen ook activiteiten in de herfst en winter worden georganiseerd. Het gebouw biedt ruimte aan verschillende projecten.

Ook zijn 2 initiatieven opgeleverd.

De uitbreiding van het tennispark Leimuiden is 13 september 2020 feestelijk geopend. Onderdeel van de uitbreiding is de aanleg van een minibaan voor de jeugd. De aanleg van deze baan is financieel mogelijk gemaakt door SLS. Deze baan heeft een positief effect op de leefbaarheid van en sociale cohesie in Leimuiden doordat de jeugd binnen het dorp zich sportief kan uitleven, gezond kan bewegen en zich beter sociaal kan ontwikkelen.

De renovatie van dorpshuis de Meerkoet in Lisserbroek is 26 september gevierd. Op die dag is het gerenoveerde en gemoderniseerde dorpshuis weer open gegaan. Het dorpshuis is voor Lisserbroek en Lisse van grote maatschappelijke waarde omdat het dorpshuis een sociale en culturele rol in het dorp heeft die verder ontbreekt. Met de subsidie van de stichting is de grote zaal ingericht.

Nieuwsbrief – september 2020

€ 3,9 miljoen voor projecten en initiatieven in de Schipholregio

Voor projecten in Haarlemmermeer, Aalsmeer en Uithoorn heeft het bestuur van de Stichting Leefomgeving Schiphol op 28 september bijna € 3,9 miljoen beschikbaar gesteld. Ook is voor 2 initiatieven een bijdrage van in totaal € 10.000,- verleend. Daarnaast is besloten 4 aanvragen voor isolatie van woningen te honoreren.

Projecten:

Sportpark Rijsenhout

Door 3 sportverenigingen uit Rijsenhout is een gezamenlijke subsidieaanvraag gedaan voor de nieuwbouw van een multifunctionele sportaccommodatie.

Het bestuur heeft besloten een subsidie van € 1,7 miljoen te verlenen. Het geld zal worden ingezet voor:

 • Het realiseren van een nieuwe gemeenschappelijke sportaccommodatie die naast de huidige sportverenigingen ook gebruikt kan worden door andere verenigingen en voor andere activiteiten.
 • Plaatsing van een Gymbox.
 • Realisatie van Padelbanen.
 • Realisatie van een verharde combibaan voor schaatsen, skeeleren, fietsen en atletiek.

Dorpshuis Marijke Burgerveen

Het dorpshuis Marijke in Burgerveen wordt gerenoveerd. Hiermee wordt van het bestaande verouderde dorpshuis een toekomstbestendige voorziening gemaakt waar bestaande en nieuwe activiteiten georganiseerd kunnen worden. De renovatie bestaat uit een aantal onderdelen:

 • Vervangen van het dak en achterpui
 • Nieuwe keuken en creëren huiskamer
 • Opknapbeurt sanitair
 • Aanbouw voorzijde

Voor de renovatie heeft het bestuur een subsidie verleend van € 304.000,-.

Machinepark Aalsmeer

De groene buffer tussen het bedrijvenpark Greenpark Aalsmeer en de nieuwe woonwijk Nieuw oosteinde wordt getransformeerd tot een zone waar bewoners van Aalsmeer kunnen wandelen, recreëren in het groen en aan het water kunnen sporten.

Met een subsidie van € 1,3 miljoen van SLS, wordt geïnvesteerd in de leefomgeving in Aalsmeer door het verbeteren van:

 • de recreatieve waarde van het gebied door het realiseren van wandelroutes met bankjes en zitobjecten
 • de verblijfswaarde van het gebied door een groene inrichting
 • de sportvoorzieningen door het realiseren van een fitnesstrack door het gebied met openbaar toegankelijke fitnesstoestellen en openbaar toegankelijke sportvelden.

Herinrichting dorpscentrum De Kwakel

De openbare ruimte in het centrum van De Kwakel vormt momenteel geen eenheid. Er zijn op dit moment in het gebied verschillende ontwikkelingen gaande. Met de herinrichting wordt samenhang gebracht tussen de initiatieven. De openbare ruimte krijgt een hoogwaardige inrichting waardoor een aantrekkelijk dorpscentrum ontstaat waarbij functies elkaar versterken en initiatieven een plek krijgen. 

Het project bestaat uit een aantal ingrepen in het centrum, zoals:

 • Realisatie van een centraal plein dat ruimte biedt voor verschillende activiteiten
 • Aanbrengen van speciale verlichting
 • Vergroening van de omgeving
 • Verplaatsen van de parkeerplaatsen.

Door de aanpassingen, waarvoor SLS een subsidie geeft van € 588.000,-, ontstaat een centrumgebied met een prettig verblijfs- en vestigingsklimaat.


Initiatieven

In augustus zijn twee aanvragen voor een bijdrage uit het initiatievenfonds gehonoreerd. Het gaat daarbij om de aanleg van een Jeu-de-Boulesbaan op het tennispark in Zevenhoven en de aanschaf van instrumenten voor een muziekvereniging zodat jonge kinderen de mogelijkheid krijgen muziek te maken en onderdeel te zijn van een muziekgroep.

Nieuwsbrief – juni 2020

Aanvragen individueel gedupeerden en particuliere initiatieven

Op 24 juni heeft het bestuur van de Stichting Leefomgeving Schiphol weer vergaderd. In deze vergadering lagen een aantal aanvragen van zowel individueel gedupeerden als initiatieven ter besluitvorming voor.

Besloten is 10 aanvragen van individueel gedupeerden te honoreren. De maatregelen worden in overleg met de betrokken bewoners de komende tijd gepland en uitgevoerd.

Naast de toekenningen voor de individueel gedupeerden is ook dit keer besloten een bijdrage te geven aan particuliere initiatieven ter verbetering van de leefbaarheid in de Schipholregio. Het gaat om:

Speeltuin Burgerveen
De speeltuin in Burgerveen wordt vernieuwd. De speeltoestellen worden vervangen. De bewoners hebben de wens geuit om nog extra speeltoestellen te plaatsen. Met een bijdrage van SLS worden 3 extra speeltoestellen aangeschaft en geplaatst.

Buurtplein OBS de Schakel Amsterdam Zuidoost
Het schoolplein wordt geschikt gemaakt voor de basisschoolkinderen, opvang en de buurt in Amsterdam Zuidoost. Het gaat om een schoolplein bestaande uit twee pleinen: een klein openbaar kleuterpeuterplein en een groter noordplein. De pleinen die bijna geheel verhard zijn worden ingericht met groen in de vorm van een Tiny forest en een Satelliet tiny forest. Met een bijdrage van SLS kan de aanleg van de Satelliet tiny forest met paadjes inclusief  ontmoetingsplekken worden gerealiseerd.

Door Corona is een aantal initiatieven in het kader van het Initiatievenfonds die voor de afgelopen periode gepland stonden helaas niet doorgegaan. Streven is om deze volgend jaar alsnog door te laten gaan.

Gelukkig zijn er initiatieven die wel uitgevoerd zijn.

Zo is onlangs het schoolplein van De Springschans in Uithoorn opgeknapt met geld van SLS.

Ook is de Ecotuin in Leiden uitgebreid met een bijdrage van SLS. In deze tuin kunnen werkzoekenden en jongeren die in de bijstand zitten en statushouders leren te werken in een tuin. Met de bijdrage van SLS is o.a. een bakfiets aangeschaft waarmee de eieren van de tuin worden bezorgd in de omgeving.

In Leimuiden is met een bijdrage van SLS een opslagloods voor verenigingen VOL gebouwd. Hierdoor kunnen allerlei activiteiten voor Leimuiden worden georganiseerd wat een positief effect heeft op de leefbaarheid.

In Uithoorn is gestart met een wijkatelier waar mensen die nu geïsoleerd thuis zitten een plek hebben waar ze nieuwe dingen kunnen leren en hierdoor mogelijk weer aan het werk komen. SLS heeft het mogelijk gemaakt om een deel van de inrichting aan te schaffen.

Gezamenlijk persbericht gemeente Haarlemmermeer en SLS

‘Er gaan mooie dingen gebeuren in zes dorpen’

Flink wat water moest er door de Ringvaart, zowel voor- als nadat burgemeester en wethouders eind maart hun subsidieaanvragen voor projecten in Rijsenhout, Burgerveen, Spaarndam en langs de Ringdijk en Ringvaart hadden ingediend bij de Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS). Maar het uiteindelijke resultaat mag er zijn.

Vlaggen

Wethouder Marjolein Steffens-van de Water (Gebiedsgericht werken): “Met dank aan de SLS en aan alle andere partijen waarmee we de afgelopen periode intensief hebben gesproken.” 
Bernt Schneiders, bestuursvoorzitter van SLS: “Alle seinen staan nu op groen om een ‘duurzame maatschappelijke plus’, zoals wij dat noemen, te realiseren. Iedereen gaat erop vooruit. Daar mogen de vlaggen best voor uit.” 

Bernt Schneiders en Marjolein Steffens-van de Water ondertekenen het contract ieder in hun eigen tuin
Bestuursvoorzitter SLS, Bernt Schneiders en wethouder Marjolein Steffens-van de Water ondertekenen het contract ieder in hun eigen tuin.
Foto: Jur Engelchor en Gemeente Haarlemmermeer

De wethouder en de voorzitter hebben dan ook in volle overtuiging hun handtekening gezet onder een contract waarin de financiële afspraken van Haarlemmermeer en de SLS zijn vastgelegd. “Die ondertekening was zeker een feestelijke samenkomst waard”, aldus wethouder Steffens. “Maar in coronatijd lopen veel dingen nu eenmaal anders”, berust ook SLS-voorzitter Bernt Schneiders in de aparte ondertekening. 

Vliegtuigen

De SLS, opgericht en gefinancierd door de provincie Noord-Holland, luchthaven Schiphol en het rijk, streeft verbetering van de woon- en leefsituatie in de Schipholregio na. Die heeft namelijk te lijden onder de geluidshinder van de vliegtuigen, wordt beperkt in zijn bouwmogelijkheden en bedreigd door een dalend voorzieningenniveau. Hierdoor trekken bijvoorbeeld jongeren weg om er nooit meer terug te keren.

“Om die neerwaartse spiraal tegen te gaan en de leefbaarheid op peil te houden, stelt de SLS subsidies beschikbaar voor zogenoemde gebiedsgerichte leefbaarheidsprogramma’s”, aldus voorzitter Bernt Schneiders.

“Daar komt heel wat bij kijken”, aldus wethouder Steffens. “De SLS kijkt kritisch naar voorstellen en stelt er voorwaarden aan. Volkomen terecht. De gemeente kijkt op haar beurt wat inwoners ervan vinden en wat ze ermee kunnen en of projecten in haar eigen beleid passen. En betaalt ook mee. Het is dus niet zo dat er alleen maar een zilvervloot veilig de haven moet worden binnengeloodst.”

Dorpshuizen

In totaal is er een kleine 2,5 miljoen euro bestemd voor Ringvaart/Ringdijk, dorpscentrum Spaarndam, dorpshuis Marijke in Burgerveen en voor het dorpshuis De Reede in Rijsenhout.
Om met dat laatste te beginnen. Daarover is al heel veel gezegd maar toch nog niet het laatste woord. De vraag die Rijsenhout al een tijdje bezighoudt is, of De Reede moet worden opgeknapt of moet samensmelten met het ernaast gelegen kerkgebouw. Afgesproken met de SLS is dat de komende maanden worden gebruikt om met een kleine projectgroep met daarin vertegenwoordigers van Rijsenhout de twee opties verder te onderzoeken. Het geld dat ervoor is gereserveerd, zo’n 5,5 ton, blijft gewoon op de plank liggen tot de knoop is doorgehakt. De deadline is op 1 oktober.

Steigers 

Ruim 1,1 miljoen euro is bestemd voor een recreatiesteiger met picknicktafels in Burgerveen, een gecombineerde passanten-/recreatiesteiger in Lijnden en een passantensteigers bij het Fort Aalsmeer in Aalsmeerderbrug.

Bijna 420.000 euro is bestemd voor de renovatie van dorpshuis Marijke in Burgerveen. Onderzocht moet nog worden of dat voldoende is voor alle wensen: vernieuwing van het dak, de achterpui, beglazing, het sanitair en installaties, isolatie van de gevels en vloeren, een andere plek voor de keuken en een aanbouw aan de voorkant voor een huiskamer plus kantoor.

De 3,5 ton voor het dorpscentrum Spaarndam zijn onder meer bedoeld voor energiebesparende maatregelen in het gebouw. Denk aan gevelisolatie. De indeling wordt veranderd waardoor een ‘duurzaam efficiënter en multifunctioneler gebouw’ ontstaat, hebben de gemeente en SLS afgesproken.

De koek is nog niet op

Met dit alles is de koek nog niet op want er gaat ook nog eens ruim 3,4 miljoen euro van de SLS naar particuliere projecten. Deze betreffen de nieuwbouw van het Dijkhuis in Oude Meer en gemeenschappelijke sportcomplexen in Rijsenhout en Spaarndam. De gemeente betaalt mee aan het sportcomplex in Spaarndam mits de plannen passen binnen het gemeentelijk sportbeleid.
Het hele lijstje aflopend, concludeert wethouder Steffens dat ze tevreden is. “Er gaan mooie dingen gebeuren in Burgerveen, Lijnden, Aalsmeerderbrug, Rijsenhout, Spaarndam en Oude Meer. Daar worden de inwoners blij van en ik ook. Ook van de manier waarop we dit met hen en de SLS voor elkaar hebben gebokst”. Voorzitter Bernt Schneiders van de SLS geeft aan: “Ik ben heel blij dat wij op deze manier kunnen bijdragen aan de leefbaarheid in de kernen.”    

Nieuwsbrief – maart 2020

Toekenningen bijdragen voor individueel gedupeerden en particuliere initiatieven

Het bestuur van de Stichting Leefomgeving Schiphol heeft op 19 maart jl. besloten om bij 9 individueel gedupeerden isolatiemaatregelen uit te laten voeren. In overleg met de betrokken bewoners worden de werkzaamheden gepland en uitgevoerd.

Ook is besloten om aan 4 particuliere initiatieven een subsidie van in totaal € 23.500,- te verlenen.

Schoolplein De Springschans Uithoorn

Het schoolplein wordt niet alleen gebruikt door de leerlingen van de school maar ook kinderen van de naschoolse opvang en uit de wijk kunnen hier spelen. Op het schoolplein wordt de ondergrond van 3 speeltoestellen vernieuwd en wordt 1 van de speeltoestellen vervangen. Door de investering in het schoolplein ontstaat in de wijk voor alle kinderen een kwalitatief betere plek om te spelen. Met de bijdrage van SLS wordt een nieuw speeltoestel aangeschaft.

Sprookjesconcert voor kinderen – Uithoorn

Bij dit concert maken kinderen kennis met klassieke muziek. Doel is gevoel van saamhorigheid. Door dit samen te beleven en samen de middag door te brengen wordt het gevoel van saamhorigheid versterkt. De bijdrage van SLS is o.a. voor de technische ondersteuning.

Mobiele expositie & promotieruimte De Kwakel

Een bijdrage is gegeven voor de aanschaf van een mobiele expositie- en promotieruimte. Door exposities te organiseren en de ruimte beschikbaar te stellen aan verenigingen kunnen mensen bij elkaar worden gebracht.  Daarmee wordt meer ook meer bekendheid gegeven aan de mogelijkheden van sport, cultuur en ontspanning in de gemeente.

Vrijheidsmaaltijd – Nieuw-Vennep

In het kader van 75 jaar bevrijding wordt een Vrijheidsmaaltijd voor de inwoners van Nieuw-Vennep georganiseerd. Bij deze maaltijd worden mensen samengebracht waarbij verhalen over de oorlog worden gedeeld. Doel hiervan is meer begrip voor elkaar en meer tolerantie creëren.

Naast deze kleine initiatieven heeft het bestuur ook besloten een subsidie van € 577.500,- te verlenen voor de nieuwbouw van ‘Het Dijkhuis’ in Oude Meer.

De huidige accommodatie is verouderd en is toe aan een grondige renovatie waarmee de toegankelijkheid van het gebouw toeneemt, de sanitaire voorzieningen en de keuken worden verbeterd en de uitstraling van het gebouw toeneemt. Hierdoor hebben de inwoners van de ORA-kernen (Oude Meer, Rozenburg en Aalsmeerderdijk) voor de komende jaren een moderne ontmoetingsplek.

Opening Wijkatelier Talentfabriek Uithoorn

Op maandag 9 maart heeft wethouder Ria Zijlstra het Wijkatelier Uithoorn geopend.

Het Wijkatelier Uithoorn biedt inwoners van Uithoorn, die nu geïsoleerd thuis zitten en niet kansrijk zijn om aan het werk te gaan, een plek waar ze een netwerk hebben, nieuwe dingen kunnen leren en gewaardeerd worden. Door deze ervaringen worden mensen in staat gesteld om een opleiding te gaan volgen of een betaalde baan te vinden. Het wijkatelier biedt ook een plek voor mensen met een beperkt sociaal netwerk om een kopje koffie of thee te drinken en een praatje te maken met anderen.

Het wijkatelier biedt op deze manier een ontmoetings- en leerplek en draagt bij aan het verbeteren van de sociale cohesie in de wijk.

De Stichting Leefomgeving Schiphol heeft een bijdrage van € 10.000,- gegeven om de aanschaf van een deel van de inventaris – naaimachines, snijtafel en strijkmachine – mogelijk te maken.

Opening Dorpshuis ‘t Podium in Kudelstaart

Op 26 oktober 2019 is het gerenoveerde Dorpshuis ’t Podium in Kudelstaart officieel geopend door wethouder Robbert-Jan van Duijn en Bernt Schneiders, de voorzitter van Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS). Dankzij een bijdrage van Stichting Leefomgeving Schiphol is het dorpshuis in één jaar tijd gerenoveerd tot een modern toekomstvast en duurzaam dorpshuis waar ruimte is voor diverse, bestaande en nieuwe,  sociaal maatschappelijke activiteiten. SLS is van mening dat met het steunen van het project in Kudelstaart een plek ontstaat waar inwoners van Kudelstaart, al dan niet verenigd in sociaal maatschappelijke of culturele verenigingen op een laagdrempelige manier gebruik van kunnen maken. De opening is bezocht door veel inwoners uit Kudelstaart, zij hebben een toelichting gekregen op de verbouwing.

Nieuwsbrief – januari 2020

Bijdragen voor individueel gedupeerden en voor 5 initiatieven

Het bestuur van de Stichting Leefomgeving Schiphol is op 9 januari weer bijeen geweest. In deze vergadering is de voortgang van de programma’s en projecten besproken. Deze voortgang is vastgelegd in de Voortgangsrapportage over 2019.  

In de vergadering heeft het bestuur besloten om aan 8 individueel gedupeerden hulp te bieden voor de ervaren overlast. Het gaat daarbij met name om isolatiemaatregelen. In overleg met de betrokken bewoners worden de werkzaamheden nu gepland en uitgevoerd.

Naast de toekenning aan de individueel gedupeerden is besloten om aan vijf initiatieven een subsidie van in totaal € 48.000,- te verlenen.

Het gaat daarbij om:

Talentfabriek Uithoorn

De Talentfabriek Uithoorn biedt inwoners van Uithoorn die nu geïsoleerd thuis zitten, een plek waar ze een netwerk hebben, nieuwe dingen kunnen leren en gewaardeerd worden. Het beoogde eindresultaat is een sociaal naaiatelier dat als sociale onderneming zelfstandig in Uithoorn kan draaien. Met de bijdrage van de stichting is een deel van de inventaris (naaimachines, snijtafel en strijkmachine) aangeschaft.Renovatie dorpshuis de Meerkoet Lisserbroek

Doel is het moderniseren en renoveren van het in 1970 gebouwde dorpshuis. Het dorpshuis is voor Lisserbroek en Lisse van grote maatschappelijke waarde omdat het dorpshuis een sociale en culturele rol in het dorp heeft die verder ontbreekt. Om ook in de toekomst deze rol te kunnen blijven vervullen wordt het dorpshuis gerenoveerd. Met de subsidie van de stichting wordt de grote zaal ingericht.


Uitbreiding clubgebouw AKU – Uithoorn

De atletiek vereniging AKU Uithoorn is de afgelopen jaren sterk gegroeid waardoor het clubhuis te klein geworden voor alle activiteiten. De vereniging biedt daarbij ook ruimte aan atleten van Ons Tweede Thuis. De vereniging speelt een rol bij het promoten van een gezonde leefstijl en draagt bij aan de sociale cohesie door het verzorgen van sporttrainingen en activiteiten voor specifieke doelgroepen. De bijdrage van de stichting is bestemd voor de inrichting van het clubhuis.


Ontmoetingtuin Mijnsheerlijckheid Kudelstaart

De bewonersvereniging wil de bestaande tuin waar nu alleen planten in staan veranderen in een ontmoetingstuin. Deze tuin kan een rol spelen in de bestrijding van eenzaamheid, het verhogen van de sociale cohesie en het verhogen van de toegankelijkheid van activiteiten voor ouderen. De bijdrage van de stichting wordt gebruikt voor de herinrichting van de tuin.

Activiteiten Mijnsheerlijckheid Kudelstaart

Na de herinrichting is de tuin geschikt voor allerlei activiteiten. Daarbij kan worden gedacht aan het organiseren van een buurtborrel, buurtbarbecue en sportactiviteiten. Voor de realisatie van de activiteiten wordt de bijdrage van de stichting ingezet.

Nieuwsbrief – oktober 2019

Bijdragen voor individueel gedupeerden en voor 5 projecten in Aalsmeer en Uithoorn

Het bestuur van de Stichting Leefomgeving Schiphol heeft in de bestuursvergadering van 27 september jl. besloten om aan 7 individueel gedupeerden hulp te bieden voor de ervaren overlast. Het gaat daarbij met name om isolatiemaatregelen.

Daarnaast is besloten om aan vijf projecten in totaal een subsidie van € 2,9 miljoen te verlenen. Deze projecten maken deel uit van de gebiedsprogramma’s Uithoorn en Aalsmeer die in januari 2018 zijn vastgesteld door het bestuur van de stichting.

Herinrichting Dorpscentrum Amstelplein in Uithoorn:

Het huidige dorpscentrum bestaat uit een gedateerd winkelcentrum met daaromheen een functioneel maar niet erg aantrekkelijke openbare ruimte. Door de omlegging van de N201 zijn er kansen ontstaan om de leefbaarheid en sociale cohesie in het dorpscentrum van Uithoorn te vergroten. Om dit te kunnen bereiken wordt niet alleen de verkeersstructuur aangepakt, maar wordt door het toevoegen van belevingsgroen, hoogwaardig straatmeubilair en kunstwerken een kwalitatieve impuls gegeven.

Het project draagt bij aan het verbeteren van de sociale cohesie in Uithoorn. Hiervoor ontvangt de gemeente voor het project een bijdrage van € 1.500.000,-

Legmeerbos in Uithoorn:

De leefomgeving in De Legmeer staat onder druk door het toenemende vliegverkeer, de komst van een tramverbinding tussen Uithoorn en Amstelveen, het autoverkeer op de N201 en het te realiseren bedrijventerrein Amstelveen Zuid. Het Buurtbeheer De Legmeer wil graag ter compensatie van de toenemende overlast het Legmeerbos realiseren. Dit is een nog te ontwikkelen groene zoom vanaf De Kwakel langs de west- en noordzijde van de wijk De Legmeer tot aan de Amstel. Het bos wordt gekenmerkt door beplantingen, waterstructuren, natuurontwikkeling, recreatieve routes en bomen. Met het project wordt de leefbaarheid verbeterd door o.a. geluiddemping door de begroeiing, luchtzuivering, stankvermindering en gebruik en beleving van recreatief groen. Het project kan een onderdeel worden van een (later te realiseren) groter groengebied.

Het Buurtbeheer De Legmeer krijgt van de stichting een subsidie van € 325.000,- voor de uitvoering van het plan.

Nieuwbouw Kinderboerderij De Olievaar in Uithoorn:

Stichting kinderboerderij De Olievaar is in 2013 ontstaan uit een Burgerinitiatief in Uithoorn. De Stichting exploiteert de kinderboerderij (onderhoud van de opstallen, verzorging van de dieren, inzet van vrijwilligers, organiseren van activiteiten) door middel van giften, donaties en schenkingen. De kinderboerderij wil haar ambities verleggen van kinderboerderij naar een dorpsboerderij die een centrale plek in de samenleving vormt. De huidige accommodatie van de kinderboerderij bestaat uit een oude portacabin die hiervoor niet voldoet. Met een nieuw te bouwen gebouw kan aan de wens van de Kinderboerderij om zich te ontwikkelen tot dorpsboerderij invulling worden gegeven. Hiermee wordt invulling gegeven aan de visie en signalen van de bezoekers/bewoners van Uithoorn. Door een nieuw gebouw, met verwarming, kunnen er ook activiteiten in de herfst en winter worden georganiseerd. Het gebouw biedt ruimte aan verschillende projecten.

Voor de realisatie van de nieuwbouw is een subsidie van € 260.000,- gegeven.

Het Groene lint in Aalsmeer:

Het Groene Lint is een bewonersinitiatief voor een groene (wandel) route door Aalsmeer die groenstructuren zoals het Hornmeerpark, het seringenpark en de beoogde groenstructuur van Greenpark Aalsmeer met elkaar verbindt. De te realiseren projecten dragen ook bij aan een verbinding tussen meerdere door de stichting gesubsidieerde projecten, zoals Waterfront, VVA terrein en het machinepark in Aalsmeer Oost. Het Groene Lint vormt daarbij de verbinding tussen verschillende wijken en inwoners in Aalsmeer.

Het bewonersinitiatief verbetert de woonomgeving door het creëren van rust en ontspanning in de openbare buitenruimte.

De stichting heeft een subsidie van € 625.000,- voor dit project verleend.

Nieuwbouw clubgebouw Atletiekvereniging Aalsmeer:

Door de Atletiekvereniging Aalsmeer, gelegen in de door vliegtuiglawaai zwaar belaste wijk Stommeer, is een verzoek gedaan voor een bijdrage aan de realisatie van een nieuw clubgebouw. De atletiekbaan is in de eerste helft van 2019 volledig gerenoveerd. De Atletiekvereniging wil in aanvulling hierop een nieuw clubgebouw dichter bij de baan realiseren. Hierdoor ontstaat ruimte voor de uitbreiding van tennisbanen voor de naastgelegen tennisvereniging. De locatie met een gerenoveerde atletiekbaan en een nieuwe kantine leent zich uitstekend voor het beoefenen van veelzijdige sport zoals atletiek, voetbal, slagbal, trefbal en andere activiteiten. Het project draagt hierdoor bij aan het verbeteren van de sociale cohesie in Aalsmeer.

Door de stichting is een bijdrage van € 190.400,- verleend voor de nieuwbouw van het clubgebouw.

Initiatievenfonds – Gehonoreerde initiatieven

Bijdragen uit het Initiatievenfonds voor particuliere initiatieven

Ook in de afgelopen maanden zijn er verschillende aanvragen ingediend bij de Stichting leefomgeving Schiphol voor kleine initiatieven die een positief effect hebben op de leefbaarheid in de omgeving van Schiphol  in het kader van het “Initiatievenfonds SLS”. Het geld is beschikbaar voor alle gemeenten binnen het werkingsgebied van de stichting zijnde de 20 Ke-zone. De bijdrage vanuit het fonds bedraagt maximaal € 10.000 voor een activiteit.

In de afgelopen 3 maanden is besloten aan de volgende initiatieven een bijdrage te verlenen:

 • Vuur en Licht op het water  Aalsmeer

Dit is een jaarlijkse show van verlichte boten en vuurwerk. Verschillende teams van inwoners van Aalsmeer komen bijeen om plannen te maken voor de versiering van de verschillende boten. In oude bloemenkassen en schuren worden de constructies bedacht en in elkaar gezet. Hiermee draagt het evenement bij aan de sociale cohesie van de inwoners van Aalsmeer. 

 • Muziekinstrumenten jeugd muziekvereniging Nieuwkoop

De muziekvereniging wil twee maal per jaar een muzikale ontdekkingstocht organiseren voor kinderen en jeugd vanaf 7 jaar. Kinderen en jongeren kunnen dan kennismaken met muziek. Muziekonderwijs draagt bij aan betere schoolprestaties in algemene zin. Met de subsidie van de stichting schaft de vereniging nieuwe instrumenten aan.

 • Ecotuin Leiden

Op de Ecotuin worden werkzoekenden en jongeren die in de bijstand zitten en statushouders begeleid om hen aan het werk te kunnen helpen. In de tuin worden samen groenten verbouwd, kippen verzorgd en kunnen de werkzoekenden naar de juiste hulp worden gecoacht en uiteindelijk naar werk worden begeleid. Met een bijdrage van de stichting wordt de tuin uitgebreid zodat meer mensen kunnen worden begeleid.

 • E-Shuttle Spaarndam

Kleinschalig vervoer ter aanvulling op OV en doelgroepenvervoer is in Spaarndam niet beschikbaar. Dit kan worden gerealiseerd met een E-Shuttle die op elk gewenst moment van de dag voor met name ouderen/mensen die minder mobiel zijn beschikbaar is. Het is de bedoeling om het initiatief met vrijwilligers uit te voeren. Ook mensen met een afstand naar de arbeidsmarkt en statushouders kunnen worden betrokken bij de uitvoering. Het betreft in eerste instantie een pilot voor een jaar. De subsidie van de stichting wordt gebruikt voor de aanschaf van de E-shuttle.