stichting leefomgeving schiphol
 
Leefbaarheid telt! Afdrukken

 

Stichting Leefomgeving Schiphol  is opgericht om de kwaliteit van de leef- en woonsituatie voor bewoners in gemeenten rondom de luchthaven Schiphol  te verbeteren. Afspraken hierover zijn gemaakt in het zgn.  convenant omgevingskwaliteit middellange termijn   gepubliceerd in de Staatscourant van 16 september 2009.    Dit convenant is ondertekend door partijen aan de Alderstafel, die allemaal betrokken zijn bij het vliegverkeer van en naar Schiphol.                                                           

De Provincie, Luchthaven Schiphol en het Rijk hebben elk 10 milj euro ter beschikking gesteld om de doelstelling van de stichting te financieren.

 

Concreet betekent dit dat de stichting op 3 hoofdonderdelen ondersteuning biedt en / of subsidie toekent:

-          Ten eerste ondersteunt de stichting,  door cofinanciering en/of het leveren van projectondersteuning,  speciale projecten van gemeenten . Deze gebiedsgerichte projecten moeten de leefbaarheid van de omgeving vergroten.

-          Ten tweede  voorziet de Stichting in uitkeringen in natura aan individueel gedupeerden (mensen en bedrijven) in onleefbare of onwerkbare situaties die buiten bestaande wettelijke regelingen voor compensatie vallen. Uitkeren in natura betekent dat de aanvrager geen geld krijgt, maar dat de stichting het werk laat uitvoeren en de kosten voor haar rekening neemt.

-          Ten derde worden aan gedupeerden met directe, fysieke schade (Vortex schade) uitkeringen in natura verstrekt.  

 

De regels en beoordelingscriteria voor het indienen van een aanvraag voor een uitkering zijn vastgelegd in een bestemmingsreglement waarvoor ook een toelichting is geschreven.   

 

Wat is de Schipholregio ?

De regio wordt begrensd door de geluidscontour van 20 Kosteneenheden (Ke). Een kosteneenheid is een maat voor de hoeveelheid lawaai als gevolg van

vliegverkeer. De grenzen van deze contour zijn weergegeven op onderstaande kaart.

Klik op de kaart voor een vergroting alt 

 

Hoe is de Stichting georganiseerd ?

De Stichting opereert onafhankelijk van andere organisaties. Het onafhankelijke Bestuur is benoemd door de Raad van Toezicht.
Het Bestuur bestaat uit 4 bestuursleden: de heer J. Hoffscholte (voorzitter), de heren J. Bezemer, J. Bolhoeve en C. Claassen, allen bestuurslid.

De bestuursleden ontvangen 200,- euro per vacatie, met een maximum van 1600,-- euro per jaar.

De Raad van Toezicht heeft 4 leden: de heer Tj. Talsma (voorzitter), de heer J. Nijhuis, de heer A. Elzakalai en mevrouw M. Veeningen, allen lid Raad van Toezicht.

De leden van de Raad van Toezicht krijgen hiervoor geen vergoeding.

Aan de uitvoeringsorganisatie wordt leiding gegeven door de directeur. Voor elk aandachtsgebied, de individueel gedupeerden en de gebiedsgerichte projecten is een programma manager aangesteld. Ondersteuning wordt verleend door de office manager. Daarnaast wordt er samengewerkt met externe adviseurs en uitvoerders. 

De Stichting wil een transparante organisatie zijn. Dit wil zij bereiken door regelmatig verantwoording af te leggen aan alle betrokken partijen.

Op de Stichting is de algemene wet bestuursrecht niet van toepassing. zie ook nieuws en publicaties

organogram

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

© 2016 Stichting Leefomgeving Schiphol - Disclaimer - Statuten